Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 

1. Použití podmínek

Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a

společností ACADEMY OF ENGLISH s.r.o., se sídlem Karola Šmidkeho 1819/1, Ostrava – Poruba,

708 00, IČO: 05889065, Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C vložka 69750 ( dále jen „ACADEMY OF ENGLISH s.r.o.“ ) při účasti zákazníka na

kurzech, seminářích a školeních (dále souhrnně jako „akcích“) pořádaných

společností ACADEMY OF ENGLISH s.r.o.


2. Objednávka

Objednávky účasti na jednotlivých akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na našich

webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle termínu

doručení. Po přijetí objednávky obdrží zákazník potvrzení registrace na e-mail.


3. Náhradníci

V případě překročení kapacity akce se může zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud ACADEMY OF

ENGLISH  s.r.o. zjistí, že se uvolnilo místo, bude zákazník kontaktován a volné místo

mu bude nabídnuto.


4. Cena

Ceny akcí v e-shopu  jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena kurzu zahrnuje kromě

poplatku za kurz samotný, také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení,

rezervaci prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení. Nezahrnuje cenu učebnic.


5. Úhrada

Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání online přihlášky, nejpozději však v den

začátku kurzu, nedohodne-li se  ACADEMY OF ENGLISH  s.r.o. se zákazníkem jinak. Pokud nebude

poplatek včas uhrazen, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

Úhradu může zákazník provést:

- bankovním převodem na účet ACADEMY OF ENGLISH s.r.o. č. 278705478/0300 pod

   variabilním symbolem uvedeným v potvrzení registrace

- prostřednictvím platební brány

- na základě zálohové faktury

- hotově při registraci účastníků před kurzem

Daňové doklady budou účastníkům na základě jejich žádosti zaslány prostřednictvím e-mailu do

14 dnů po připsání platby, není-li dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti je také možné

vystavit přímo na místě konání kurzu zjednodušený daňový doklad.

Po domluvě je možná úhrada registračního poplatku také na základě zálohové faktury v EUR.

Cena v EUR je stanovena na základě přepočtu směnného kurzu (devizy-prodej) vyhlašovaného

ČNB ke dni vystavení zálohové faktury.


6. Dodání zboží

Pokud objednáte přes e-shop, přijde vám na e-mail „rekapitulace nákupu“. Pokud vám

tato „rekapitulace“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup

řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně

potvrzeno (zpravidla do druhého dne).

Jako potvrzení registrace na vybraný kurz slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem

zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda

byla vaše registrace řádně provedena.

 

7. Storno

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné

storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kurzu. Pokud jste měli již

uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník

bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě

nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.

Akceptujeme však náhradníka.


8. Zrušení akce

ACADEMY OF ENGLISH s.r.o. si vyhrazuje právo kurz zrušit z organizačních, provozních 

či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně

informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídne

mu ACADEMY OF ENGLISH s.r.o. jiný termín, nebo může zákazník požádat o vrácení

registračního poplatku.


9. Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského

díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně

chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu

firmy ACADEMY OF ENGLISH s.r.o. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván,

kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.


10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv

a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou

možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání

informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém

rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní

smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že

je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních

údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na

účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.